ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

  • Signing ceremony of global strategic cooperation agreement

    ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រជាសកល

    នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែមករាឆ្នាំ ២០១៨ ពិធីចុះហត្ថលេខាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រជាសកលរវាងលោក WandeKai និង WATTS ត្រូវបានធ្វើឡើង។ វ៉ាត់គឺជាមេដឹកនាំពិភពលោកនៃដំណោះស្រាយទឹកដែលមានគុណភាពសម្រាប់លំនៅដ្ឋានឧស្សាហកម្មក្រុងនិងពាណិជ្ជកម្ម។ លោក WandeKai បានកសាងទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការរឹងមាំជាមួយក្រុមហ៊ុន Watts សម្រាប់ ...
    អាន​បន្ថែម